نظرسنجی

1-آیا از کیفیت تورخود و خدمات آژانس راضی بودبد؟

بسیار راضی بودمخیرراضی نبودمتاحدودی راضی بودمبه هیچ وجه